Mi Classic

120.000đ-140.000đ

Mi Mắt Ướt

140.000đ-160.000đ

Mi Katun

140.000đ-160.000đ

Mi Anime

140.000đ-160.000đ

Mi BabyDoll

120.000đ-140.000đ

Mi Sole

140.000đ-160.000đ

Mi Volum

140.000đ-160.000đ

Mi Đuôi Cá

140.000đ-160.000đ

Mi Thiên Thần

120.000đ-140.000đ

Mi Hoa Hồng Đen

140.000đ-160.000đ

Mi Nâu

140.000đ-160.000đ

Mi Chùm

120.000đ-140.000đ

Mi Thiết Kế

Thủy Nguyễn

160.000đ

Uốn Mi Collagen

120.000đ

Uốn Mi Phủ Đen

150.000đ